REGULAMIN

I.      Postanowienia ogólne
II.     Definicje
III.    Realizacja zamówienia
IV.    Ceny towarów i płatność
V.     Gwarancja zwrotu towaru i bezpieczna przesyłka
VI.    Ochrona danych osobowych
VII.   Postanowienia końcowe

 

I.   Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego ECHO-PUNKT umieszczonego na stronie internetowej www.echopunkt.pl jest:

Firma Handlowo - Usługowa Zdeb Dariusz - NIP: 813 209 18 60 - REGON: 690486979.

Adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: 

ul. Centralna 2/7
36-051 Górno

 

2. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia umieszczonego na stronie sklepu lub telefonicznie, ewentualnie poprzez e-mail wysłany na adres: sklep@echopunkt.pl.

3. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

4. Klient ma możliwość zmiany i korygowania danych wprowadzonych podczas tworzenia konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach konta klienta.

5. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonania zakupu w Sklepie lub utworzenia konta klienta.


II. Definicje


1. ECHO PUNKT – sklep internetowy działający pod adresem www.echopunkt.pl, prowadzony i administrowany przez F.H.U ZDEB DARIUSZ z siedzibą w GÓRNIE, przy ul. Centralnej 2/7, 36-051 Górno, NIP: 8132091860, REGON: 690486979;

2. Kupujący – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, dokonująca zakupów w Sklepie. Kupującymi mogą być osoby, które posiadają częściową zdolność do czynności prawnych, w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa;

3. Konsument – Kupujący, będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej w ramach Sklepu, niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny;

4. Produkt – towar, rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży (jak zdefiniowano poniżej) zawieranej za pośrednictwem Sklepu;

5. Umowa Sprzedaży – umowa zawierana za pośrednictwem Sklepu pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, na podstawie której Kupujący nabywa Produkty od Sprzedającego;

6. Cena – cena Produktu brutto, wyrażona w złotych polskich, umieszczona na stronie Sklepu obok informacji o Produkcie. Cena nie uwzględnia kosztów dostawy Produktu;

7. Koszt Dostawy – oznacza opłatę za dostawę Produktu lub Produktów będących przedmiotem zawartej za pośrednictwem Sklepu Umowy Sprzedaży. Wysokość kosztu dostawy uzależniona jest od wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy. Koszt Dostawy wyrażony jest w złotych polskich i uwzględnia podatek VAT;

8. Dowód zakupu – faktura, lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa;

9. Użytkownik – podmiot korzystający z serwisu;

10. Konto Użytkownika – wydzielona i przypisana danemu użytkownikowi część serwisu, zabezpieczona hasłem, posiadająca szereg funkcjonalności opisanych szczegółowo w treści niniejszego Regulaminu;

 

III. Realizacja zamówienia

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych danych, umożliwiających otrzymanie przez klienta zamówionego towaru oraz numeru telefonu pozwalającego na weryfikację rzetelności złożonego zamówienia.

2. Zamówienia realizowane są od 2-4 dni roboczych. W przypadku przedpłaty na konto, czas realizacji będzie liczony od dnia wpływu pieniędzy na konto. W przypadku zmian w zamówieniu, termin realizacji liczony będzie od dnia ostatniej modyfikacji. Jeżeli zamówienie nie może być zrealizowane w ustalonym terminie zostaną państwo poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną.


3. Zawartość strony internetowej www.echopunkt.pl czyli towary ich opisy, parametry techniczne, cechy użytkowe, ceny, nie stanowią oferty lecz jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy.

5. Warunki wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z klientem.

6. Dowód zakupu jest dołączany do przesyłki (paragon lub FV).


IV. Ceny towarów i płatność

1. Wszelkie zmiany cen i odwołania akcji promocyjnych nie dotyczą towarów już zamówionych w Sklepie.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar: 
 

a) za pobraniem - płatność przy odbiorze przesyłki

b) przelewem bankowym - na wybrane konto firmy:

Bank Pocztowy:
69 1320 1537 3739 6169 3000 0002

BS Sokołów Młp.:
83 9182 0006 0008 0549 2000 0020   Rachunek do płatności podzielonych VAT


c) płatność kartą kredytową lub e-przelewem - transakcję realizuje system "przelewy24.pl"
d) odbiór osobisty - w godzinach otwarcia sklepu (PN. - PT. od 7:00 - 17:00 | SB. od 7:00 - 15:00) Adres: F.H.U ZDEB DARIUSZ CENTRALNA 2/7 36-051 GÓRNO

2. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.


V. Gwarancja zwrotu towaru oraz bezpieczna przesyłka

1. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy przedmiot będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania. Sklep nie zwraca kosztów odesłania zakupionych produktów.

2. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien, po uprzednim kontakcie ze sprzedawcą odesłać go na adres: F.H.U ZDEB DARIUSZ UL. CENTRALNA 2/7 36-051 GÓRNO. Stwierdzenie wady produktu wymaga decyzji dystrybutora/producenta. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć potwierdzenie, oraz notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanu magazynowego), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

3. W celu szybkiego rozpatrzenia reklamacji z tytułu zniszczenia Produktu w transporcie, Kupujący odbierając przesyłkę z zamówionym Produktem, w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania, przy obecności kuriera, o ile będzie to możliwe, sporządzi protokół szkody.

4. Sklep niezwłocznie po otrzymaniu protokołu uszkodzenia przesyłki lub zawiadomienia o uszkodzeniu przesyłki w transporcie rozpocznie proces reklamacyjny w firmie dostarczającej przesyłkę.


VI. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego ECHO-PUNKT jest: F.H.U ZDEB DARIUSZ | UL. CENTRALNA 2/7 | 36-051 GÓRNO

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Kupujący mają w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

 

VII. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem http://www.uokik.gov.pl.

3. Właściwym do rozstrzygania sporów, które mogą wyniknąć na tle realizacji Umowy Sprzedaży i wszelkich innych roszczeń, mogących powstać na gruncie niniejszego Regulaminu, będzie sąd według właściwości Sprzedającego, w przypadku, gdy stroną Umowy Sprzedaży nie jest Konsument. Jeżeli jednak stroną Umowy Sprzedaży jest Kupujący będący Konsumentem, właściwość sądu ustalona zostanie na zasadach ogólnych wynikających z ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

4. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych „za pobraniem”.

5. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy kodeks cywilny, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy prawo telekomunikacyjne, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do umów zawartych za pośrednictwem sklepu po dniu 05.04.2017.

 

Wzór odstąpienia od umowy pobierzesz TUTAJ!